Mẫu giấy phép môi trường theo quy định mới nhất 2024

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ảnh hưởng đến môi trường. Trong bối cảnh ngày càng tăng cường về bảo vệ môi trường, việc có được giấy phép môi trường hợp lệ và phù hợp là cực kỳ quan trọng. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta bước vào một giai đoạn mới với các quy định cập nhật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một số điểm quan trọng khi sử dụng mẫu giấy phép môi trường theo quy định mới nhất.

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định mới

Dựa trên quy định của Điều 3 trong Văn bản hợp nhất của Luật Bảo vệ Môi trường 2022, quy định về việc cấp giấy phép môi trường được chỉ định rõ. Theo đó, giấy phép môi trường được xác định là một tài liệu, văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho các tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh được phép xả thải ra môi trường, quản lý các loại chất thải, và nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam để sử dụng làm nguyên vật liệu sản xuất. Đồng thời, giấy phép này đi kèm với các yêu cầu và điều kiện nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Giấy phép môi trường theo quy định mới

Hiện tại, mẫu văn bản đề xuất cấp giấy phép môi trường được sử dụng theo mẫu được quy định tại Phụ lục XIII, được công bố cùng với Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, chứa các chi tiết cụ thể về quy trình và các thông tin cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình cấp phép. Như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ

Kính gửi: …

1. Chúng tôi là: Chủ đầu tư dự án, cơ sở thuộc mục số … Phụ lục … ban hành kèm theo Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm … của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của …

– Dự án, cơ sở đã được cấp Giấy phép môi trường số: …./GPMT – … ngày … tháng … năm …

2. Địa chỉ trụ sở chính: …

3. Địa điểm thực hiện dự án, cơ sở: …

– Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: … hoặc các giấy tờ tương đương.

4. Người đại diện theo pháp luật: …

Chức vụ: …

– Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …

5. Người liên hệ trong quá trình tiến hành thủ tục: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thì nêu bổ sung mục 6 dưới đây:

6. Nội dung đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường:

Phần này nêu rõ nội dung đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường so với giấy phép môi trường đã được cấp, lý do đề nghị cấp điều chỉnh.

Chúng tôi xin gửi đến … hồ sơ gồm (trừ trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường):

– 01 bản Báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở;

– 01 bản Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án;

– 01 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản tương đương với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 171 Luật bảo vệ môi trường (bao gồm cả hồ sơ kèm theo văn bản tương đương) có nội dung nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị … xem xét cấp giấy phép môi trường của dự án, cơ sở./.

Nơi nhận:

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

– Như trên;

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

– Lưu: …

Các thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

 

Các thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường: Đây là văn bản chính thức từ tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy phép.
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về dự án hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức, cá nhân và các ảnh hưởng môi trường liên quan.
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án: Bao gồm các tài liệu liên quan đến pháp luật và kỹ thuật của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Đây là những thành phần cơ bản cần có trong hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường. Tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng địa phương và loại hình dự án, có thể cần thêm các tài liệu khác. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất, bạn nên tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tìm hiểu thêm thông qua các nguồn thông tin chính thức.

Điều kiện và tiêu chuẩn để đạt được giấy phép môi trường mới nhất

Điều kiện và tiêu chuẩn để đạt được giấy phép môi trường mới nhất

Để đạt được giấy phép môi trường mới nhất, tổ chức hoặc cá nhân cần đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

 • Đối tượng phải có giấy phép môi trường: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định.
 • Thẩm quyền cấp giấy phép: Giấy phép môi trường được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tùy thuộc vào quy mô và loại hình của dự án.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép: Bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy phép, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, và các tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án.
 • Tiêu chuẩn môi trường: Các tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường như giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, và các tiêu chuẩn khác liên quan đến quản lý chất thải và xả thải.
 • Trình tự giải quyết hồ sơ: Bao gồm việc kiểm tra thông tin, nghiên cứu văn bản pháp luật, điều tra môi trường nền, xây dựng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), và tham vấn cộng đồng nếu cần.
 • Thời hạn cấp giấy phép: Thời hạn cấp giấy phép môi trường sẽ được quy định cụ thể trong từng trường hợp cụ thể.

Đây là những điều kiện và tiêu chuẩn cơ bản để đạt được giấy phép môi trường. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất, bạn nên tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tìm hiểu thêm thông qua các nguồn thông tin chính thức.

Đối tượng nào cần phải có giấy phép môi trường?

Đối tượng cần phải có giấy phép môi trường?

Theo Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quy định về việc các đối tượng cần phải có giấy phép môi trường như sau:

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, hoặc khí thải xả ra môi trường phải được xử lý, hoặc nếu phát sinh chất thải nguy hại, phải tuân thủ quy định về quản lý chất thải khi đi vào hoạt động chính thức.
 • Các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, và các cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực cần tuân thủ tiêu chí về môi trường như được quy định tại mục .
 • Trường hợp dự án đầu tư công được xem là khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đối tượng thuộc mục 1 có thể được miễn giấy phép môi trường.

Như vậy, theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, có tổng cộng ba loại đối tượng phải có giấy phép môi trường, bao gồm:

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III, nếu có phát sinh nước thải, bụi, hoặc khí thải xả ra môi trường.
 • Các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, và các cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022, nếu tuân thủ tiêu chí về môi trường như đã quy định.
 • Đối tượng thuộc mục 1, nếu là dự án đầu tư công được xem là khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Xem thêm: Quy trình vận hành thử nghiệm sau khi có GPMT

Kết Luận

Việc hiểu rõ và áp dụng mẫu giấy phép môi trường mới nhất là bước quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định và bảo vệ môi trường hiệu quả nhất. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và hữu ích trong quá trình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *