Category Archives: Tài nguyên & Môi trường

Các quy đinh quan trắc trong vận hành và thử nghiệm

Quan trắc môi trường là một hoạt động quan trọng trong quản lý và bảo ...

Dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính tốt nhất 2024

Đo đạc lập bản đồ địa chính là một trong những hoạt động quan trọng ...

[Tổng quan] Đo đạc lập bản đồ địa chính đất đai

Đo đạc lập bản đồ địa chính là một trong những công việc quan trọng ...

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Thủ tục, nội dung và trách nhiệm

Bạn có biết rằng, theo **Luật Bảo vệ môi trường** và **Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT**, ...

Những quy định và lợi ích của trạm quan trắc khí thải tự động

Trạm quan trắc khí thải đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường và ...

Quan trắc nước thải tự động: Quy đinh mới và ứng dụng thực tiễn

Quan trắc nước thải tự động là một trong những giải pháp hiện đại và ...

Thúc đẩy chuyển đổi số ngành Tài Nguyên & Môi Trường nâng cao hiệu quả quản lý

Chuyển đổi số ngành Tài Nguyên & Môi Trường đang ngày càng trở thành một ...