Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Thủ tục, nội dung và trách nhiệm

Bạn có biết rằng, theo **Luật Bảo vệ môi trường** và **Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT**, các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) phải đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất Thải Nguy Hại với cơ quan quản lý môi trường? Việc đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một biện pháp quan trọng để giám sát, kiểm soát và xử lý CTNH hiệu quả, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Ai phải làm và tại sao?

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Theo **Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT** của **Bộ Tài nguyên và Môi trường**, **đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH** là các cơ sở phát sinh CTNH, bao gồm:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, giáo dục, nghiên cứu, thí nghiệm, chế biến, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH.
 • Các cơ sở vận chuyển, thu gom, tạm lưu trữ, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH.
 • Các cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu, trung chuyển CTNH.

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: là một loại hồ sơ quản lý chất thải nguy hại, được cấp bởi cơ quan quản lý môi trường địa phương, có giá trị trong 5 năm kể từ ngày cấp. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH chứa các thông tin về chủ nguồn thải, cơ sở phát sinh CTNH, danh sách CTNH phát sinh thường xuyên và các phương án tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH.

Việc đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì:

 • Đây là một nghĩa vụ pháp lý của các cơ sở phát sinh CTNH, theo quy định của **Luật Bảo vệ môi trường** và **Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT**. Nếu không thực hiện, các cơ sở phát sinh CTNH sẽ bị xử phạt hành chính, từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm.
 • Đây là một biện pháp để cơ quan quản lý môi trường có thể giám sát, kiểm soát và xử lý CTNH một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Bằng cách đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH, các cơ sở phát sinh CTNH phải cung cấp các thông tin về nguồn gốc, tính chất, nồng độ, số lượng, trạng thái tồn tại, phương án xử lý của CTNH, giúp cơ quan quản lý môi trường có cơ sở để quyết định các biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.
 • Đây là một cơ hội để các cơ sở phát sinh CTNH nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực về quản lý và xử lý CTNH, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bằng cách đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH, các cơ sở phát sinh CTNH phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu lượng CTNH phát sinh, tìm kiếm các giải pháp tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH, hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý CTNH uy tín và chất lượng.

Các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Hướng dẫn chi tiết

Để đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH, các cơ sở phát sinh CTNH phải thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH tại cơ quan quản lý môi trường địa phương, bao gồm:

 • Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh, đối với các cơ sở phát sinh CTNH có quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Cơ quan quản lý môi trường cấp huyện, đối với các cơ sở phát sinh CTNH có quy mô nhỏ, hoạt động trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước 3: Nhận sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH từ cơ quan quản lý môi trường địa phương, sau khi hồ sơ được xem xét và phê duyệt. Thời gian xử lý hồ sơ không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Cập nhật và báo cáo thông tin về sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định, bao gồm:

 • Cập nhật thông tin về sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH khi có thay đổi về chủ nguồn thải, cơ sở phát sinh CTNH, danh sách CTNH phát sinh thường xuyên và các phương án xử lý CTNH. Thời hạn cập nhật thông tin không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi.
 • Báo cáo thông tin về sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH định kỳ hàng năm, bán niên hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường địa phương. Thời hạn báo cáo thông tin không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Mẫu sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Tải về và điền đầy đủ thông tin

Mẫu chủ sổ nguồn thải chất thải nguy hại

Để đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH, bạn cần tải về và điền đầy đủ thông tin vào **mẫu sổ chủ nguồn thải CTNH** theo quy định của **Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT**. Mẫu sổ chủ nguồn thải CTNH gồm hai phần chính:

 • **Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH**: Chứa các thông tin chung về chủ nguồn thải, bao gồm:
 • Tên chủ nguồn thải.
 • Mã số quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH).
 • Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính.
 • Địa chỉ cơ sở phát sinh CTNH (nếu khác với địa chỉ văn phòng/trụ sở chính).
 • Số điện thoại, fax, email liên hệ.
 • Ngày đăng ký.
 • Ngày cấp sổ.
 • Ngày hết hạn sổ.
 • Chữ ký và đóng dấu của chủ nguồn thải.
 • Chữ ký và đóng dấu của cơ quan quản lý môi trường cấp sổ.
 • **Phụ lục**: Chứa các thông tin chi tiết về cơ sở phát sinh CTNH, danh sách CTNH phát sinh thường xuyên và các phương án xử lý CTNH, bao gồm:
 • **Cơ sở phát sinh CTNH**: Ghi rõ tên, địa chỉ, quy mô, ngành nghề, sản phẩm, công suất, số lượng nhân viên, số lượng ngày làm việc trong năm, số lượng giờ làm việc trong ngày của cơ sở phát sinh CTNH.
 • **Danh sách chất thải nguy hại đã đăng ký phát sinh thường xuyên (ước tính)**: Ghi rõ tên, mã, số lượng trung bình, trạng thái tồn tại (rắn, lỏng, khí) của CTNH phát sinh thường xuyên tại cơ sở. Ngoài ra, còn ghi rõ nguồn gốc ô nhiễm, tính chất và nồng độ chất phát sinh ô nhiễm, tổng số lượng CTNH phát sinh trong năm của cơ sở.
 • **Danh sách CTNH đã đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở (nếu có)**: Ghi rõ tên, mã, số lượng, phương án tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở. Ngoài ra, còn ghi rõ thiết bị, công nghệ, quy trình, diện tích, dung tích, năng lực, hiệu suất, chi phí, lợi ích, tác động môi trường của các phương án trên.

Bạn có thể tải về **mẫu sổ chủ nguồn thải CTNH** tại đây. Sau khi tải về, bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo hướng dẫn trong mẫu. Bạn cũng cần lưu ý đến các yêu cầu về định dạng, kích thước, màu sắc, chất lượng của sổ và các bản sao công chứng.

Xem thêm: Những điều cần biết về giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Kết luận

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là một loại hồ sơ quản lý chất thải nguy hại, được cấp bởi cơ quan quản lý môi trường địa phương, có giá trị trong 5 năm kể từ ngày cấp. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH chứa các thông tin về chủ nguồn thải, cơ sở phát sinh CTNH, danh sách CTNH phát sinh thường xuyên và các phương án xử lý CTNH.

Việc đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một biện pháp quan trọng để giám sát, kiểm soát và xử lý CTNH hiệu quả, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Để đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH, các cơ sở phát sinh CTNH phải thực hiện các bước sau đây:

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH, bao gồm đơn đăng ký và các bản sao công chứng liên quan.
 • Nộp hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH tại cơ quan quản lý môi trường địa phương, tùy theo quy mô và địa bàn hoạt động của cơ sở.
 • Nhận sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH từ cơ quan quản lý môi trường địa phương, sau khi hồ sơ được xem xét và phê duyệt.
 • Cập nhật và báo cáo thông tin về sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định, khi có thay đổi hoặc định kỳ hàng năm, bán niên hoặc theo yêu cầu.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc dịch vụ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *