[Tổng hợp] Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất 2024

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng và bắt buộc đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến môi trường. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường không chỉ là một công cụ để kiểm tra, đánh giá, và giám sát tình trạng môi trường, mà còn là một cơ sở để xây dựng, thực hiện, và cải thiện các chính sách, biện pháp, và giải pháp bảo vệ môi trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp cho bạn các mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, cùng với các nội dung, hướng dẫn, và lưu ý khi lập báo cáo. Hãy cùng theo dõi nhé!

Định nghĩa và mục đích của báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là văn bản báo cáo về các hoạt động bảo vệ môi trường, kết quả giám sát, quan trắc và quản lý chất lượng môi trường, quản lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến môi trường.

Mục đích của báo cáo công tác bảo vệ môi trường là:

– Cung cấp thông tin về tình hình bảo vệ môi trường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

– Phản ánh kết quả thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

– Đề xuất các biện pháp cải thiện, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Các đối tượng, thời gian và nơi nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 15/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đối tượng phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường là:

– Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến môi trường, bao gồm: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, giáo dục, y tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khai thác khoáng sản, xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, quân sự, an ninh, quốc phòng, …

– Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động xả thải, rò rỉ, tràn, rải rác, đổ bỏ chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường vào môi trường.

– Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Thời gian nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường là:

– Báo cáo hàng năm: nộp trước ngày 31/01 hàng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp trên trực tiếp.

– Báo cáo định kỳ: nộp theo thời hạn quy định trong giấy phép môi trường, đăng ký môi trường hoặc quyết định phê duyệt hồ sơ môi trường cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp có thẩm quyền.

– Báo cáo đột xuất: nộp ngay khi có sự cố, tai nạn môi trường hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp có thẩm quyền.

Nơi nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường là:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp trên trực tiếp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến môi trường, bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghiệp, …
 • Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp có thẩm quyền của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động xả thải, rò rỉ, tràn, rải rác, đổ bỏ chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường vào môi trường, bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, …
 • Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp có thẩm quyền của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường, bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, …

Các nội dung chính của báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường phải bao gồm các nội dung sau:

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường là báo cáo về kết quả giám sát chất lượng không khí, nước mặt, nước ngầm, đất, tiếng ồn, rung động, ánh sáng, bức xạ và các yếu tố môi trường khác tại khu vực hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến môi trường.

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường phải tuân theo mẫu số 05.A Phụ lục VI của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Báo cáo giám sát chất lượng môi trường phải bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung về đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo
 • Thông tin về hoạt động liên quan đến môi trường
 • Thông tin về kết quả giám sát chất lượng môi trường
 • Thông tin về các biện pháp khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường
 • Thông tin về các vấn đề khác liên quan đến giám sát chất lượng môi trường

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường là báo cáo về kết quả quan trắc chất lượng không khí, nước mặt, nước ngầm, đất, tiếng ồn, rung động, ánh sáng, bức xạ và các yếu tố môi trường khác tại khu vực hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động xả thải, rò rỉ, tràn, rải rác, đổ bỏ chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường vào môi trường.

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường phải tuân theo mẫu số 05.B Phụ lục VI của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường phải bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung về đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo
 • Thông tin về hoạt động xả thải, rò rỉ, tràn, rải rác, đổ bỏ chất thải vào môi trường
 • Thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường
 • Thông tin về các biện pháp khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường
 • Thông tin về các vấn đề khác liên quan đến quan trắc chất lượng môi trường

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại là báo cáo về kết quả quản lý chất thải nguy hại tại khu vực hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động sinh ra, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải nguy hại.

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại phải tuân theo Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Báo cáo quản lý chất thải nguy hại phải bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung về đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo
 • Thông tin về hoạt động sinh ra, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải nguy hại
 • Thông tin về kết quả quản lý chất thải nguy hại
 • Thông tin về các biện pháp khắc phục, cải thiện quản lý chất thải nguy hại
 • Thông tin về các vấn đề khác liên quan đến quản lý chất thải nguy hại

Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường

Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường là báo cáo về kết quả quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường tại khu vực hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động sinh ra, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tuân theo Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung về đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo
 • Thông tin về hoạt động sinh ra, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường
 • Thông tin về kết quả quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường
 • Thông tin về các biện pháp khắc phục, cải thiện quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường
 • Thông tin về các vấn đề khác liên quan đến quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường

Tải về các mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024

Nếu bạn cần tải về các mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 để tham khảo hoặc sử dụng, bạn có thể nhấn vào các liên kết sau đây:

– Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện: link download

– Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: link download

– Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các sở, ngành liên quan: link download

– Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: link download

– Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp: link download

Tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi. Chúc bạn thành công trong công tác bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *