Hồ sơ DTM là gì? 5 Bước quy trình lập hồ sơ DTM

Hồ Sơ ĐTM (viết tắt của Đăng ký Tác động Môi trường) là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với các dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Hồ Sơ ĐTM giúp đánh giá mức độ tác động của dự án đến môi trường và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực.Hồ sơ ĐTM được lập bởi chủ đầu tư dự án hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền, và được thẩm định và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

Tác dụng của hồ sơ ĐTM

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường DTM

Hồ sơ ĐTM có tác dụng như sau:

 • Cung cấp các thông tin cơ bản về dự án hoặc công trình, bao gồm mục tiêu, quy mô, vị trí, thời gian, nguồn vốn, công nghệ sử dụng, khả năng sinh lời, rủi ro và các thông tin khác liên quan.
 • Phân tích và đánh giá các yếu tố tác động môi trường của dự án hoặc công trình, bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội, kinh tế, văn hóa, sức khỏe, an toàn và các yếu tố khác có liên quan.
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của dự án hoặc công trình, bao gồm các biện pháp kỹ thuật, quản lý, giáo dục, pháp lý và các biện pháp khác phù hợp với từng yếu tố tác động.
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án hoặc công trình, bao gồm các hoạt động quan trắc, giám sát, kiểm tra, đánh giá, xử lý, cải thiện và báo cáo môi trường trong suốt quá trình thực hiện và vận hành dự án hoặc công trình.
 • Tổng kết và đề xuất các khuyến nghị về việc thực hiện dự án hoặc công trình theo hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quy trình lập hồ sơ ĐTM gồm những bước nào?

Quy trình lập hồ sơ ĐTM gồm có 5 bước chính là:

Thu thập thông tin

Bước này bao gồm các hoạt động như:

 • Tìm hiểu về dự án hoặc công trình, bao gồm mục tiêu, quy mô, vị trí, thời gian, nguồn vốn, công nghệ sử dụng, khả năng sinh lời, rủi ro và các thông tin khác liên quan.
 • Tìm hiểu về môi trường hiện trạng của khu vực dự án hoặc công trình, bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội, kinh tế, văn hóa, sức khỏe, an toàn và các yếu tố khác có liên quan.
 • Tìm hiểu về các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy hoạch, chính sách và các văn bản khác liên quan đến bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường.
 • Tìm hiểu về các kinh nghiệm, thực tiễn, nghiên cứu, báo cáo, tài liệu và các nguồn thông tin khác liên quan đến dự án hoặc công trình và môi trường của khu vực dự án hoặc công trình.

Xác định yếu tố tác động

Bước này bao gồm các hoạt động như:

 • Xác định các yếu tố tác động môi trường của dự án hoặc công trình, bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội, kinh tế, văn hóa, sức khỏe, an toàn và các yếu tố khác có liên quan.
 • Xác định mức độ, phạm vi, thời gian, tần suất, tính chất, nguồn gốc, hướng và cơ chế của các yếu tố tác động môi trường.

Đánh giá tác động

Đánh giá tác động môi trường DTM

Bước này bao gồm các hoạt động như:

 • Đánh giá mức độ, phạm vi, thời gian, tần suất, tính chất, nguồn gốc, hướng và cơ chế của các tác động môi trường của dự án hoặc công trình đối với các yếu tố môi trường.
 • Đánh giá các tác động môi trường theo các tiêu chí như: tính cấp thiết, tính đảm bảo, tính khả thi, tính bền vững, tính phù hợp, tính cân bằng, tính tương tác, tính tích lũy, tính đảo ngược, tính thay thế và các tiêu chí khác phù hợp với từng dự án hoặc công trình.
 • Đánh giá các tác động môi trường theo các phương pháp như: phương pháp định lượng, phương pháp định tính, phương pháp đánh giá đa tiêu chí, phương pháp đánh giá mô hình, phương pháp đánh giá tham gia và các phương pháp khác phù hợp với từng dự án hoặc công trình.
 • Đánh giá các tác động môi trường theo các giai đoạn như: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công, giai đoạn vận hành, giai đoạn thanh lý và các giai đoạn khác phù hợp với từng dự án hoặc công trình.

Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động

Bước này bao gồm các hoạt động như:

 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của dự án hoặc công trình đối với các yếu tố môi trường.
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo các tiêu chí như: hiệu quả, chi phí, thời gian, rủi ro, pháp lý, công nghệ, quản lý, giáo dục và các tiêu chí khác phù hợp với từng dự án hoặc công trình.
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo các loại như: biện pháp kỹ thuật, biện pháp quản lý, biện pháp giáo dục, biện pháp pháp lý và các biện pháp khác phù hợp với từng dự án hoặc công trình.
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo các giai đoạn như: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công, giai đoạn vận hành, giai đoạn thanh lý và các giai đoạn khác phù hợp với từng dự án hoặc công trình.

Tổng kết và đề xuất

Bước này bao gồm các hoạt động như:

 • Tổng kết các kết quả đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của dự án hoặc công trình.
 • Đề xuất các khuyến nghị về việc thực hiện dự án hoặc công trình theo hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Đề xuất các yêu cầu về quan trắc, giám sát, kiểm tra, đánh giá, xử lý, cải thiện và báo cáo môi trường trong suốt quá trình thực hiện và vận hành dự án hoặc công trình.
 • Đề xuất các yêu cầu về tham gia của các bên liên quan trong quá trình đánh giá tác động môi trường và lập hồ sơ ĐTM, bao gồm chủ đầu tư, cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý, cư dân địa phương, các tổ chức xã hội, các nhà khoa học và các bên liên quan khác.

Xem thêm: [Tổng hợp] Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường mới nhất 2024

Kết Luận

Hồ Sơ ĐTM là một thủ tục quan trọng đối với các dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Việc thực hiện Hồ Sơ ĐTM mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như tuân thủ quy định pháp luật, giảm thiểu rủi ro môi trường, nâng cao uy tín doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí.

Bài viết này đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký Hồ Sơ ĐTM, bao gồm các bước chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *