Quy định thời hạn của giấy phép môi trường là bao lâu?

Giấy phép môi trường là một trong những văn bản quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Nếu bạn là chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoặc bất kỳ đối tượng nào có liên quan đến việc xả chất thải ra môi trường, bạn cần phải có giấy phép môi trường để hoạt động hợp pháp và đảm bảo tiêu chí về môi trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về giấy phép môi trường là gì, thời hạn của giấy phép môi trường là bao lâu, thủ tục cấp, gia hạn và thay đổi giấy phép môi trường, cơ quan cấp và quản lý giấy phép môi trường, và hình thức xử phạt vi phạm về giấy phép môi trường. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn thực hiện giấy phép môi trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Định nghĩa và vai trò của giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường và những điều cần biết

Theo định nghĩa tại Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020, giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài, xử lý chất thải nguy hại, xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi, xác định các tiêu chí về môi trường và các điều kiện về bảo vệ môi trường phải thực hiện.

Giấy phép môi trường có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đối tượng trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đối tượng áp dụng giấy phép môi trường

Theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường 2020, các đối tượng cần thực hiện giấy phép môi trường bao gồm:

 • Các dự án đầu tư thuộc nhóm A, nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguyên liệu sản xuất, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng đến môi trường.
 • Các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có xả chất thải ra môi trường.
 • Các đơn vị nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
 • Các đơn vị xử lý chất thải nguy hại.
 • Các đơn vị xả nước thải vào nguồn nước.
 • Các đơn vị xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Thời hạn của giấy phép môi trường theo luật mới

Thời hạn giấy phép môi trường là bao lâu

Quy định chung về thời hạn của giấy phép môi trường

Theo quy định tại Điều 5 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn của giấy phép môi trường được xác định như sau:

 • Đối với dự án đầu tư, thời hạn của giấy phép môi trường không quá thời gian sử dụng đất, thời gian sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thời gian sử dụng tài sản gắn liền với đất, thời gian sử dụng tài sản khác của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài sản gắn liền với đất, tài sản khác và quy định của hợp đồng đầu tư.
 • Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thời hạn của giấy phép môi trường không quá thời gian sử dụng đất, thời gian sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thời gian sử dụng tài sản gắn liền với đất, thời gian sử dụng tài sản khác của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài sản gắn liền với đất, tài sản khác và quy định của hợp đồng kinh doanh.
 • Đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, thời hạn của giấy phép môi trường không quá thời gian sử dụng đất, thời gian sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thời gian sử dụng tài sản gắn liền với đất, thời gian sử dụng tài sản khác của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung,
 • Đối với đơn vị nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, thời hạn của giấy phép môi trường không quá 5 năm kể từ ngày cấp.
 • Đối với đơn vị xử lý chất thải nguy hại, thời hạn của giấy phép môi trường không quá 10 năm kể từ ngày cấp.
 • Đối với đơn vị xả nước thải vào nguồn nước, thời hạn của giấy phép môi trường không quá 5 năm kể từ ngày cấp.
 • Đối với đơn vị xả nước thải vào công trình thủy lợi, thời hạn của giấy phép môi trường không quá 3 năm kể từ ngày cấp.

Các trường hợp thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn

Theo quy định tại Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn so với quy định chung trong các trường hợp sau:

 • Đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có xả chất thải ra môi trường, nếu có đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn để phù hợp với thời gian thực hiện các biện pháp cải tạo, nâng cấp, xử lý chất thải, hoặc thời gian dừng hoạt động để bảo trì, sửa chữa, thay đổi công nghệ, hoặc thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên, tài sản gắn liền với đất, tài sản khác.
 • Đối với đơn vị nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, nếu có đề nghị của chủ đơn vị, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn để phù hợp với thời gian nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài, hoặc thời gian thực hiện các biện pháp xử lý, tái chế, tiêu hủy phế liệu.
 • Đối với đơn vị xử lý chất thải nguy hại, nếu có đề nghị của chủ đơn vị, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn để phù hợp với thời gian xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải nguy hại, hoặc thời gian thực hiện các biện pháp cải tạo, nâng cấp, thay đổi công nghệ, hoặc thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên, tài sản gắn liền với đất, tài sản khác.
 • Đối với đơn vị xả nước thải vào nguồn nước, nếu có đề nghị của chủ đơn vị, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn để phù hợp với thời gian xả nước thải vào nguồn nước, hoặc thời gian thực hiện các biện pháp xử lý, tái sử dụng, tiết kiệm nước thải, hoặc thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên, tài sản gắn liền với nguồn nước, tài sản khác.
 • Đối với đơn vị xả nước thải vào công trình thủy lợi, nếu có đề nghị của chủ đơn vị, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn để phù hợp với thời gian xả nước thải vào công trình thủy lợi, hoặc thời gian thực hiện các biện pháp xử lý, tái sử dụng, tiết kiệm nước thải, hoặc thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi, tài nguyên thiên nhiên, tài sản gắn liền với công trình thủy lợi, tài sản khác.

Xem thêm: [Tổng hợp] Các loại hồ sơ môi trường dành cho doanh nghiệp bạn cần biết

Các trường hợp thu hồi Giấy phép môi trường

Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Giấy phép môi trường có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau:

Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền:

 • Doanh nghiệp, tổ chức được cấp Giấy phép môi trường bởi cơ quan không có thẩm quyền.
 • Giấy phép được cấp trái với quy định của pháp luật.

Giấy phép có nội dung trái quy định của pháp luật:

 • Giấy phép chứa thông tin sai lệch, không đúng với thực tế.
 • Giấy phép không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư, cơ sở vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường:

 • Xả thải vượt quá quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phép.
 • Không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo cam kết.
 • Không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm.

Sử dụng Giấy phép môi trường không đúng mục đích:

 • Sử dụng Giấy phép môi trường cho dự án khác với dự án được cấp phép.
 • Cho thuê, chuyển nhượng Giấy phép môi trường trái phép.

Một số trường hợp khác:

 • Chủ đầu tư, cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi Giấy phép môi trường.
 • Dự án đầu tư bị đình chỉ, thu hồi, hoặc phá sản.
 • Giấy phép môi trường bị mất, rách, hoặc hư hỏng nặng.

Lưu ý về thời hạn của Giấy phép môi trường

Để Giấy phép môi trường hết hạn có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng:

 • Bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
 • Bị đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Buộc phải khắc phục hậu quả vi phạm.

Doanh nghiệp, tổ chức cần chủ động theo dõi và quản lý thời hạn Giấy phép môi trường của mình.

Nên thực hiện gia hạn Giấy phép trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày.

Kết Luận

Việc hiểu rõ và tuân thủ Thời Hạn của Giấy Phép Môi Trường không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Quy trình và quản lý hiệu quả sẽ giúp duy trì một môi trường sống lành mạnh và bền vững cho thế hệ tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *