[Tổng hợp] Các loại hồ sơ môi trường dành cho doanh nghiệp bạn cần biết

Hồ sơ môi trường là một trong những yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến môi trường. Hồ sơ môi trường không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một biện pháp quản lý môi trường hiệu quả, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, trách nhiệm và lợi ích kinh tế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các loại hồ sơ môi trường quan trọng mà doanh nghiệp cần lập năm 2022.

Hồ sơ môi trường là gì và ai cần lập?

Hồ sơ môi trường và giải pháp lập hồ sơ môi trường

Khái niệm và mục đích của hồ sơ môi trường

Hồ sơ môi trường là tập hợp các tài liệu, báo cáo, giấy tờ liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường, bao gồm cả các hoạt động trước, trong và sau khi hoạt động. Hồ sơ môi trường được lập để:

 • Đánh giá tác động của các hoạt động của doanh nghiệp đến môi trường, xác định các biện pháp giảm thiểu, cải tạo, phục hồi môi trường.
 • Chứng minh doanh nghiệp đã tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn môi trường cho người dân và cộng đồng.
 • Thể hiện sự cam kết và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp.
 • Cung cấp các thông tin, số liệu, bằng chứng cho các cơ quan quản lý môi trường, các tổ chức liên quan để giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp.

Đối tượng sản xuất, kinh doanh nào cần lập giấy phép môi trường?

Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về quản lý môi trường, các đối tượng sản xuất, kinh doanh cần lập giấy phép môi trường là:

 • Các dự án, hoạt động thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Các dự án, hoạt động thuộc danh mục phải lập đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Các dự án, hoạt động không thuộc hai danh mục trên nhưng có khả năng gây ô nhiễm môi trường, gây hại đến sức khỏe con người, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, cảnh quan môi trường.

Hồ sơ, hiệu lực và nội dung của giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý môi trường cấp cho doanh nghiệp để chứng nhận việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các dự án, hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường. Giấy phép môi trường được cấp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các hồ sơ liên quan đến đánh giá tác động môi trường, đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc các hồ sơ khác theo quy định.

Giấy phép môi trường có hiệu lực từ ngày cấp đến hết thời hạn hoạt động của dự án, hoạt động hoặc đến khi có quyết định thu hồi, đình chỉ, hủy bỏ của cơ quan quản lý môi trường. Thời hạn cấp giấy phép môi trường không quá 10 năm đối với các dự án, hoạt động có thời gian hoạt động dài hạn và không quá 5 năm đối với các dự án, hoạt động có thời gian hoạt động ngắn hạn.

Nội dung bên trong giấy phép môi trường bao gồm:

– Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của doanh nghiệp.

– Tên, địa điểm, quy mô, công suất, thời gian hoạt động của dự án, hoạt động.

– Các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp phải tuân thủ, bao gồm:

 • Các giới hạn, tiêu chuẩn về chất lượng môi trường, chất lượng không khí, chất lượng nước, chất lượng đất, chất lượng tiếng ồn, chất lượng ánh sáng, chất lượng rung động, chất lượng nhiệt, chất lượng bức xạ, chất lượng điện từ trường, chất lượng mùi.
 • Các giới hạn, tiêu chuẩn về lượng, chất lượng, phương thức xả, xử lý, vận chuyển, lưu trữ, tiêu hủy các chất thải nguy hại, chất thải rắn, chất thải nước, chất thải khí, chất thải sinh học, chất thải y tế, chất thải bức xạ, chất thải điện tử.
 • Các giới hạn, tiêu chuẩn về sử dụng, khai thác, bảo vệ, tiết kiệm, tái tạo các tài nguyên thiên nhiên, bao gồm: tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên sinh vật, tài nguyên năng lượng, tài nguyên không gian.
 • Các giới hạn, tiêu chuẩn về ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm: giảm lượng khí thải nhà kính, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tham gia các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu.

Các loại hồ sơ môi trường theo giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp

Các loại hồ sơ môi trường bạn cần nên biết

Các loại hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần lập có thể được phân loại theo các giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

Hồ sơ môi trường trước khi đi vào hoạt động

Đây là các loại hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần lập trước khi bắt đầu thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường, nhằm đánh giá tác động của các hoạt động đó đến môi trường và xin cấp giấy phép môi trường. Các loại hồ sơ môi trường trước khi đi vào hoạt động bao gồm:

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường:

 • Doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường để xác định mức độ ảnh hưởng của dự án đến môi trường.
 • Dựa vào kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ quyết định có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay không.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

 • Doanh nghiệp cần lập báo cáo ĐTM nếu dự án thuộc danh mục dự án gây ô nhiễm môi trường phải lập báo cáo ĐTM theo quy định của pháp luật.
 • Hồ sơ báo cáo ĐTM phải được thẩm định và phê duyệt bởi cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Các loại hồ sơ khác:

 • Giấy phép xả thải nước thải
 • Giấy phép xả thải khí thải
 • Giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại
 • Giấy phép khai thác tài nguyên nước
 • Giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ môi trường trong quá trình hoạt động

Đây là các loại hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần lập trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường, nhằm quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý về báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu về môi trường. Các loại hồ sơ môi trường trong quá trình hoạt động bao gồm:

Báo cáo giám sát môi trường:

 • Doanh nghiệp cần thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo giám sát môi trường phải được trình cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Báo cáo theo dõi quan trắc môi trường:

 • Doanh nghiệp cần thực hiện theo dõi quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo theo dõi quan trắc môi trường phải được trình cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường:

 • Doanh nghiệp cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường và được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường phê duyệt.
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường phải được thực hiện và cập nhật định kỳ.

Các loại hồ sơ khác:

 • Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần cập nhật các quy định mới về hồ sơ môi trường để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
 • Doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường để được tư vấn về các loại hồ sơ môi trường cần thiết.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý:

 • Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.
 • Thực hiện các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường.
 • Sử dụng tiết kiệm tài nguyên và năng lượng.
 • Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên.

Bằng cách tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp có thể góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Kết luận

Hồ sơ môi trường là một phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về các loại hồ sơ môi trường, hướng dẫn lập và nộp hồ sơ, cũng như các quy định mới nhất về hồ sơ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *